Tillbaka

Prenumerationsvillkor

Mittmedias prenumerationer 

Mittmedia erbjuder tre (3) typer av prenumerationer – nedan kallat ”Tjänsten”/”Tjänsterna”:
• Prenumeration som ger tillgång till en eller flera av MittMedias digitala tjänster.
• Prenumeration som ger tillgång till digitala tjänster samt e-tidning på utvald MittMedia titel.
• Prenumeration som ger tillgång till digitala tjänster, e-tidning samt leverans av utvald papperstidning med frekvens enligt överenskommelse.

Åldersgräns
Du måste ha fyllt 18 år för att köpa Tjänsterna. Om du är under 18 år måste du ha förälders eller annan förmyndares samtycke för att kunna köpa någon av Tjänsterna.

Tillsvidareprenumeration
Tillsvidare prenumeration innebär att Tjänsten levereras till dess uppsägning sker via kontakt med vårt Kundcenter. 

Tidsbestämd prenumeration
Tidsbestämd prenumeration innebär att Tjänsten levereras under överenskommen prenumerationsperiod.  Vill du förlänga din prenumeration eller byta till tillsvidare prenumeration ber vi dig att kontakta vårt Kundcenter. Om du vill att din prenumeration ska fortsätta utan avbrott i leveransen behöver du meddela Kundcenter senast en vecka innan den tidsbestämda prenumerationsperioden är slut.

Ungdom
Vi erbjuder dig som är upp till 26 år, och bor i eget hushåll, att prenumerera på något av våra nyhetspaket med 25 % rabatt på ordinarie pris.

Betalning och avgifter
Aktuell prislista för respektive Tjänst hittar du i papperstidningen samt på respektive tidningssajt. Prenumerationsavgiften betalas i förskott och kan ske med kortbetalning, via autogiro, via e-faktura eller pappersfaktura.  

Faktureringsavgift på 39 kronor tillkommer på pappersfakturor. I händelse av utebliven betalning debiteras ackumulerad skuld motsvarande förbrukad tid. Vid utebliven betalning har MittMedia rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen samt begära ersättning för eventuella påminnelser och inkassokostnader.

En ny prenumeration får inte tecknas innan tidigare skuld är registrerad som betald hos Mittmedia.

Rabatterade erbjudanden på prenumerationer kan enbart nyttjas av den som inte provat eller prenumererat på Tjänst som innehåller papperstidning de senaste två månaderna.  För prenumerationer på Tjänster som enbart innehåller digitala tjänster gäller 3 månader.

Leverans av papperstidning
För varje tryckt tidning finns ett ordinarie spridningsområde definierat och för både den tryckta- och digitala tidningen finns ett angivet antal utgivningsdagar.  Översyn och förändring av spridningsområde och antalet utgivningsdagar för respektive tidning sker kontinuerligt.

Vi levererar inte papperstidningen till adresser utanför Sverige.

Distribution kan ske antingen via bud, post eller digitalt.  Beroende på leveransadressens förhållande till aktuellt spridningsområde kan även distributionssättet av din tidning komma att ändras.  

Vid buddistribution levereras tidningen antingen till en av Postnord anvisad brevlåda, samlingslåda/samlingsplats för brevlådor eller till ett av distributören uppsatt tidningsrör.

För postdistribution inom ordinarie spridningsområde levereras tidningen med Postnords brevbärare under utgivningsdagen. För postdistribution utanför ordinarie spridningsområde levereras tidningen nästkommande vardag. På lördagar, söndagar samt midsommarafton, julafton och nyårsafton erbjuder Postnord ingen utdelning.  Då kommer din tidning istället att distribueras via post nästkommande vardag. 

En förutsättning för att vi ska kunna leverera tidningen till dig är att din brevlåda är märkt korrekt. Vid boende i lägenhet ska din brevlåda vara märkt med efternamn. Vid boende i hus/sommarstuga behöver brevlådan, förutom efternamn, även vara märkt med adress och eventuellt stoppställe.

Adressändring är kostnadsfri och kan göras permanent eller tillfälligt. En tillfällig adressändring måste vara minst två (2) dagar lång. 

Utebliven papperstidning ska reklameras inom sju (7) dagar för att du som prenumerant ska ha rätt till ersättning.  Mittmedias ekonomiska ansvar begränsas till kompensation genom distribution av tidningen i efterhand, eller genom att prenumerationsperioden förlängs med motsvarande antal uteblivna dagar.  Ta kontakt med Kundcenter för besked om vad som gäller för din papperstidning.

Användning av Digitala tjänsterna 
Tillgången till våra digitala Tjänster gäller endast för personligt bruk. Ett undantag från begränsningen till personligt bruk är om det i din prenumeration ingår möjlighet att dela din digitala tillgång med andra genom ett så kallat ”familjekonto”.

Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer.

All lagring, kopiering och utskrift får endast ske för personligt bruk. Du får inte använda Tjänsterna på sådant sätt att Mittmedia eller annan drabbas av olägenhet eller skada och du får heller inte bryta mot svensk lag.  Vi förbehåller oss rätten att stänga av konton som missbrukas eller bryter mot dessa Prenumerationsvillkor.

Leverans av digital tjänst
Vårt mål är att våra digitala Tjänster alltid ska fungera tillfredsställande. Tjänsterna kan komma att vara helt eller delvis otillgängliga på grund av systemunderhåll eller andra orsaker. Vi kommer i möjligaste mån att förse dig med information om eventuella begränsningar i tillgängligheten. 

Mittmedia kompenserar inte dig för försenade eller uteblivna digitala Tjänster som baseras på tekniska problem eller annat hinder utanför Mittmedias kontroll.  Skulle det inträffa att e-tidningen inte finns tillgänglig för nedladdning eller om du upplever tekniska problem med att ladda ner den, ber vi dig att kontakta vårt Kundcenter. Vid förseningar på e-tidningen utgår ingen kompensation. 

Uppehåll i Tjänsten
Tillfälliga uppehåll kan endast göras i prenumeration på Tjänst som innehåller papperstidning. Uppehållet måste vara minst fem dagar och får vara maximalt två månader långt.  Under uppehållet har du fortsatt tillgång till de digitala Tjänster som ingår i din prenumeration.

Vid uppehåll förlängs Tjänsten med det antal dagar som överstiger de sju (7) första dagarna av ditt uppehåll. Förlängningen läggs på efter slutet av innevarande prenumerationsperiod. Exempel: Uppehåll med 14 dagar ger sju (7) dagars förlängning av din Tjänst.

Vid uppehåll på prenumerationer med kortare prenumerationsperiod än sex (6) månader och till annat pris än ordinarie utgår inget tillgodoräknande av tiden för uppehållet.  Uppehåll på prenumeration som betalas via autogiro krediteras från och med den åttonde dagen på uppehållet.

Uppehåll medges ej på Tjänster med enbart digitalt innehåll.

Uppsägning av prenumeration

För att avsluta en prenumeration på en Tjänst ber vi dig att kontakta vårt Kundcenter. Tjänsten "Plus-paket" har du även möjlighet att avsluta genom att logga in på ditt konto. Gå till "Mitt konto" och Kontoinställningar. Klicka på Avsluta prenumeration under Mina produkter.

Om du vill avsluta din tillsvidare-prenumeration behöver vi din uppsägning minst 5 arbetsdagar innan nästa planerade fakturering. Utebliven betalning godtas inte som uppsägning av prenumeration.

Prenumerationsavgiften betalas i förskott och återbetalning sker endast vid dödsfall eller flytt utanför aktuellt spridningsområde.  Ingen återbetalning görs för belopp under 100 kronor.

Om du valt att betala med autogiro behöver du anmäla din uppsägning till oss minst tre veckor innan nästa planerade dragning. Prenumerationsavgifter via autogiro dras den 27:e eller 28:e varje månad, alternativt närmast efterkommande bankdag. 

Ångerrätt
När du ingår avtal om prenumeration har du rätt att inom 14 dagar ångra ditt köp. Ångrar du ditt köp ber vi dig att kontakta vårt Kundcenter. Mer information gällande distansavtal och ångerrätt finns även att läsa på Konsumentverkets hemsida.

Villkorsförändring
Mittmedia har rätt att ensidigt ändra dessa prenumerationsvillkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade prenumerationsvillkoren meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på hemsidan, publicerats i annonser i tidningen eller på annat tydligt sätt kommunicerats. 

Mittmedia äger rätten att göra förändringar i den beställda Tjänsten eller ersätta den med en liknande Tjänst som antingen distribueras fysiskt eller digitalt. Om den beställda Tjänstens utgivningsfrekvens förändras och/eller den beställda Tjänsten utgår, ska Mittmedia erbjuda en av Mittmedia ansedd, jämförbar Tjänst samt leverera denna intill dess att det innestående prenumerationsvärdet är mött.  Återbetalning sker endast vid dödsfall eller flytt utanför aktuellt spridningsområde.  Ingen återbetalning görs för belopp under 100 kronor.

Information enligt Personuppgiftslagen (Pul)
Mittmedia, som är utgivare av Tjänsterna kommer att behandla dina personuppgifter.

Med Mittmedia avses i detta sammanhang den bolagsgrupp som tidningen ingår i. 

Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som prenumerant. Exempelvis använder vi oss av ditt personnummer för att kunna uppdatera dina kontaktuppgifter via statens personadressregister SPAR och andra källor.

Vi har som ambition att informera dig som prenumerant samt tillhandahålla nyttiga och efterfrågade tjänster. Vi behandlar därför även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster från oss eller våra samarbetspartners. I den mån det rör information från någon av våra samarbetspartners, kan dessa också komma att behandla dina personuppgifter.

De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att utnyttja våra tjänster och erbjudanden, till exempel genom att prenumerera på vår tidning, använda våra tjänster, logga in på särskilda delar av vår hemsida eller genom att använda någon annan av de tjänster på Internet som vi erbjuder – själva eller tillsammans med våra samarbetspartners.

Genom att godkänna våra villkor samtycker du även till den behandling av dina personuppgifter som beskrivits ovan. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur de används. Begäran ska göras skriftligen. Du har alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

Force majeure 
Mittmedia är fri från ansvar för förlust, skada eller försening som orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller annan omständighet vi ej styr över.

Villkor för autogiro

Generella villkor

Du har tecknat ett abonnemang via autogiro som är en tillsvidareprenumeration. Det innebär att tidningen levereras till dess att du säger upp den genom att meddela vårt Kundcenter.

Tidningen förbehåller sig rätten att justera prenumerationspriset för tillsvidareprenumeration via autogiro. Justeringen sker normalt sett en gång per år. Aktuella prenumerationspriser annonseras i tidningen.

För övrig information gällande din prenumeration gäller de aktuella prenumerationsvillkoren för MittMedia. För att ta del av villkoren se tidningens hemsida eller kontakta Kundcenter.

Medgivande till betalning via autogiro

Undertecknad (betalaren) medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (förfallodagen) via autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten.

Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren.

Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Beskrivning

Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (till exempel bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallo-dagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.

I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast klockan 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas, måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör.

Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom.

Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Till Toppen